top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה

עודכן: 24 ביוני 2018

ת.פרסום: יוני 2012


ביום 2.5.12 אושר בכנסת בקריאה שלישית, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. בתיקון ישנם מס' עדכונים לתקנות המס אשר חלקם משמעותיים ביותר. להלן תמצית התיקונים:

1. ניתן להעביר כספי פיצויים לקופת גמל לא משלמת לקצבה. הפיצויים יהיו נזילים לעובד שפרש, אשר יוכל למשוך כספים בניכוי מס רווחי הון בלבד, בכל עת וזאת בניגוד למצב הנוכחי בו עובד מחויב למשוך את כספי הפיצויים הפטורים תוך 90 יום ממועד עזיבתו את מקום העבודה שאם לא כן היה חייב במס בשיעור של 35% או המס השולי שלו, לפי הגבוה. המשמעות הפרקטית הנה שניתן כעת להשאיר את כספי הפיצויים הפטורים בפוליסה ולפדות אותם בכל עת ללא מס (למעט מס' רווחי הון).


2. תשלומים פטורים ורווחים שנצברו בגינם, כהגדרתם בסעיף 3 להלן, המגיעים כקצבת שאירים יהיו פטורים ממס אם ישולמו כקצבה. המשמעות היא בעת קבלת הקצבה החודשית תחשב הקרן את הכספים הפטורים לצורך מס בנפרד מכלל הכספים המופקדים ובכך יקטן שעור המס על הקצבה וימנע כפל מס.


3. הוגדל הפטור ממס על תשלומי קצבה בשלוש דרכים כך שהקצבה הפטורה ממס תגדל באופן הדגרתי אחת לשלוש שנים עד ל 67% , נכון להיום 8100 ₪.


4. מעל למגבלות הקבועות בחוק לעניין קצבה מינימאלית, ניתן יהיה להוון קצבאות כאשר ההון הפטור יהיה עד 1 מליון ₪ אך עקב כך לא יינתן הפטור על הקצבה (סעיף 3 לעיל).


5. בעלי שליטה בחברות יוכלו להכיר בתשלומים לתגמולים כשכיר רגיל. רכיב הפיצויים יהיה מוקבל עד לתקרה הקיימת היום.


6. לתיקון תחולה מדורגת מתחילת שנת מס זו ועד ליום 1.1.13.


12 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page