top of page

 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה 

עו״ד שי רוזנבלום

מנהל צוות סיכונים מיוחדים

טלפון:
03-6142121

0504455726

אימייל:

ShayR@amnongur.co.il

מהו בעצם ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים?

ביטוח זה הינו ביטוח על בסיס "claims made" המעניק כיסוי לדירקטורים ו/או נושאי משרה בגין חבותם האישית, כתוצאה, לדוגמא, מכשל בביצוע חובתם הניהולית, כשל הנובע ממעשה או מחדל רשלניים שלא כדין, מטעות או השמטה שגרמו נזק לצד ג' (לבעל מניות, עובד, משקיע, ספק, לקוח, מתחרה, רשויות שלטון ועוד). 

מיהו נושא משרה?

סעיף 1 לחוק החברות קובע כי נושא משרה הוא "דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל הכללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי". 

מי יכול לתבוע את נושאי המשרה?

בעלי המניות יכולים לתבוע על פגיעה בזכויותיהם, פרט מטעה בתשקיף או הצהרות כוזבות/מצג שווא רשלני. עובדים יכולים לתבוע על פיטורים שלא כדין, אפליה, אופציות ועוד.
לקוחות וספקים, רשויות ממשלתיות, מתחרים, כונס נכסים, מפרק החברה, נושים ואחרים יכולים לתבוע במידה ורואים עצמם כנפגעים או סובלים מהפסד בעקבות מעשיהם ו/או מחדליהם של דירקטורים ו/או נושאי משרה.

איזו הגנה מספקת פוליסת ביטוח נושאי משרה?

ההגנה הניתנת על ידי פוליסת הביטוח (בכפוף לתנאי הפוליסה) כוללת: הגנה משפטית והוצאות ההגנה המשפטית; תשלום נזק כספי הנפסק כנגד דירקטור ו/או נושא משרה; הגנה בקשר עם תביעות שעניינן מעשה או מחדל שלא כדין; רשלנות, הפרת סמכות, טעות, השמטה, הצהרה כוזבת/מטעה וכו'; ניהול מו"מ ועריכת פשרות מחוץ לבית המשפט; שיפוי החברה. 

ביטוחים נוספים רלוונטיים הינם:

אחריות מקצועית היי טק, ביטוח חבות המוצר, ביטוח עסק.

Thanks! Message sent.

bottom of page