top of page

 ביטוח חיים

אתי תיתן
מנהלת תיקי לקוחות

טל: 03-9270676

eti@reshef-bit.co.il

ביטוח חיים הוא הסכם ביטוח בין חברת ביטוח למבוטח, המקנה הטבה כספית במקרה של פגיעה בגופו של המבוטח, ובעיקר במקרה מותו. ההטבה הכספית ניתנת בצורה של סכום חד-פעמי, או בצורה של קצבה חודשית. בתמורה לביטוח משלם המבוטח פרמיה חד-פעמית או תקופתית (לרוב חודשית).

Thanks! Message sent.

bottom of page