top of page

קופת גמל

ברוך רוזנצוויג
סמנכ"ל ומנהל תחום ניהול הסדרים פנסיוניים ובריאות 


טל: 03-6142121
נייד: 054-8125599 
baruch@amnongur.co.il

קופת גמל היא היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, שנועדה לצבירת כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי.

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. בין המוצרים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד. עם זאת, המינוח "קופת גמל", משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים".

המשקיע בקופת הגמל (לתגמולים) מכונה "עמית", והוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו, או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים בידי מעסיקו. יצוין כי מדינת ישראל מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה זיכוי וניכוי במס לחוסכים. הכספים אשר השקיע העמית בקופת הגמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה לפי המוקדם מבין השניים: 15 שנה לאחר שהתחיל את פעולות החיסכון, או בגיל 62 לאישה ו-67 לגבר. תקופת החיסכון המינימלית עם זאת, עומדת על 5 שנים. כספים שהושקעו החל ב-1 בינואר 2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 בלבד. ניתן למשוך כספים לפני המועדים הנ"ל עם תשלום מס של 35% על היתרה שצבר העמית.

רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות בידי מנהליה. מן העמיתים גובה הקופה דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותם, עד לשיעור של 0.167% בסוף כל חודש. דמי הניהול אינם תלויים בתשואות הקופה, וזאת על מנת למנוע השקעות מסוכנות מצד מנהליה אשר היו יכולות להגדיל את תמלוגיהם.

עמית יכול לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.

ב-23 בינואר 2008 התקבל בכנסת תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח – 2008, שמטרתו הפניית עיקר הכספים החדשים שייצברו במסגרת החיסכון הפנסיוני החל מה-1 בינואר 2008, לקבלת קצבה החל מגיל הפרישה - בניגוד למצב הקודם שבו ניתן היה להפקיד כספים בקופת גמל הונית המיועדת למטרת תשלום חד פעמי בגיל פרישה. תיקון החוק חל על עמיתים שכירים ועצמאיים כאחד. החוק הגדיר שני סוגי קופות גמל לקצבה:
 

  • קופת גמל לא משלמת לקצבה - קופה ממנה לא ניתן למשוך ישירות כספים שהופקדו בה, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא על ידי העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה. (כל קופות הגמל לתגמולים ופיצויים בישראל אושרו בעקבות התיקון, לפעול במתכונת זו).
     

  • קופת גמל משלמת לקצבה - קופה לקצבה שניתן למשוך ממנה ישירות את החיסכון שהצטבר כקצבה, בהתאם לתקנון שלה.
     

  • החל מה-1 בינואר 2008 השתנה מעמד קופות הגמל ההוניות לקופת גמל לא משלמת לקצבה. כאשר יגיעו עמיתיהן לגיל פרישה, משיכת הכספים שצברו תהיה באמצעות קצבה חודשית ולא בסכום חד פעמי. סכום הקצבה החודשית תלוי בסכומים שנחסכו, במין העמית, במסלול הקצבאות שנבחר ובמועד הפרישה.

Thanks! Message sent.

bottom of page