top of page

 ביטוח אחריות מקצועית היי טק 

עו״ד שי רוזנבלום

מנהל צוות סיכונים מיוחדים

טלפון:
03-6142121

0504455726

אימייל:

ShayR@amnongur.co.il

פוליסת אחריות המקצועית מגנה על העוסקים בתחומי ההיי טק השונים הנושאים באחריות לנזק כספי ישיר העלול להיגרם ללקוח או כל צד ג' עקב השימוש בתוכנה, אתרי אינטרנט, יעוץ מקצועי או מוצרים טכנולוגיים אחרים.

הפוליסה מושתתת על ביצוע "מעשה שלא כדין" על ידי מי מעובדי החברה אשר גרם לנזק ללקוח או לצד ג', כגון: 

  • רשלנות, טעות, השמטה, חוסר תשומת לב, אי פיקוח

  • אי יושר עובדים, אבדן מסמכים

  • דיבה והשמצה, הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני

 

הפוליסה מכסה את ההוצאות המשפטיות הכרוכות בניהול התביעה עקב ביצוע "מעשה שלא כדין", זאת בתנאי שההפרה לא מוחרגת מפורשות בתנאי הפוליסה, כגון: הפרת פטנטים רשומים, גרימת נזק שלא בתום לב, הונאה וכו'.

הפוליסה מעניקה כיסוי נרחב ומספקת שקט לחברה, שכן היא מגנה על עובדיה ומנהליה בעת ביצוע תפקידם המקצועי מפני כל מעשה או מחדל שעלולים לבצע בתום לב וכתוצאה מכך ייגרם נזק כספי למי מהלקוחות או צדדים שלישיים אחרים.

ביטוח המשלב אחריות מקצועית וחבות המוצר לחברות טכנולוגיה (Combined Errors & Omissions)


הפוליסה המשולבת נותנת מענה לשני סוגי הנזקים – גם לנזק פיננסי וגם לנזק פיזי, ולמעשה המדובר בהרחבת הביטוח לנזקים פיסיים העלולים להיגרם לרכוש או לגוף. הפוליסה מבוססת על ביטוח אחריות מקצועית להיי טק כפי שפורט לעיל, אלא שהיא מספקת הגנה למקרים בהם מוצרי החברה המבוטחת עלולים לגרום לא רק לנזק כלכלי אלא גם לנזק פיזי ישיר, עקב השימוש בהם.

מי זקוק לביטוח אחריות מקצועית היי טק?


הביטוחים המוצעים מיועדים לחברות העוסקות בתחום הטכנולוגיה העילית, כגון: חברות תוכנה, אינטרנט, חומרה ואלקטרוניקה וכל עיסוק אחר הנופל תחת הגדרה של טכנולוגיות ההיי טק.
ברשף מתמחים בביטוחים אלו ויודעים להתאים את הפוליסה לצרכי הלקוח, זאת בהתאם לחשיפות להן הוא נתון בעיסוקו המקצועי.


ביטוחים נוספים רלוונטיים להיי טק: דירקטורים ונושאי המשרה , ביטוח עסק .

Thanks! Message sent.

bottom of page