top of page

 ביטוח מנהלים

ברוך רוזנצוויג
סמנכ"ל ומנהל תחום ניהול הסדרים פנסיוניים ובריאות 


טל: 03-6142121
נייד: 054-8125599 
baruch@amnongur.co.il

 

חברות לביטוח חיים פעלו בישראל מאז שנות ה-40 של המאה ה-20 בהנפקת פוליסות לביטוח חיים או פוליסות גמלה (קצבה). עם השנים שונה מבנה הפוליסה, לרבות יכולת לבצע הפרדה בין חלק התשלום המיועד לכיסוי ביטוחי (ביטוח כנגד סיכוני מוות ו/או אובדן כושר עבודה) לבין חלק התשלום אשר הושקע בתיק ההשקעות של החברה ושולם למבוטח במועד פרישתו.

 

תקנה 42 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) מגדירה את סוגי הפוליסות המאושרות כקופות ביטוח והזכאיות להטבות מס. בין אלה ניתן למנות קופות ביטוח לתגמולים, לפיצויים ולקצבה.

ביטוח מנהלים מחולק למספר מרכיבים:


קופת ביטוח לקצבה


קופת ביטוח לקצבה היא קופת המיועדת למטרת קצבה, בדומה לקרן פנסיה. הכספים שנחסכו במסגרת קופת הביטוח משולמים לעובד כקצבה החל מתום תקופת הביטוח ועד לסוף ימי חייו. כספי החיסכון נצברים בחשבון קופת הגמל, בניכוי דמי ניהול ועלויות נוספות.

בתוכניות הביטוח למטרת קצבה חלו מספר שינויים במהלך השנים: בדמי הניהול הנהוגים בהן, בתנאי התוכנית ובמבנה התוכנית. תכוניות הביטוח הוותיקות נקראו "גמלא". בתוכניות אלו העובד רוכש, תמורת תשלום חד-פעמי או תשלום שוטף, גמלא לכל ימי חייו.

 

הגמלא יכולה להשתלם באופן מיידי או לאחר תקופה מסוימת, ואם העובד נפטר, יכול שישתלם סכום ביטוח למוטביו, בהתאם לתנאי התוכנית. תוכניות אלו שווקו בעיקר במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20, והיוו תחליף לחיסכון בקרן פנסיה.

ביטוח מנהלים - לאחר מכן שווקו תוכניות ביטוח "עדיף", החל משנות ה-80 ועד סוף שנת 2003. בתוכניות אלו הופקד תשלום צמוד מדד (או שכר) לתוכנית, כאשר חלק מהתשלום (לרוב 20%) הופנה לטובת רכישת כיסוי ביטוחי (במקרה של מוות) וחלק לצבירת חיסכון שנוהל בתיק ההשקעות של חברת הביטוח ושולם כקצבה בתום תקופת הביטוח. שיווק תוכניות אלו הן לשכירים והן לעצמאים הופסק בסוף שנת 2003.

 

החל משנת 2004 משווקות תוכניוות חדשות למטרת קצבה, המאופיינות באפשרות לזהות את גובה רכיב דמי הניהול שגובה חברת הביטוח. בנוסף, נהוגות כיום תוכניוות מסוג "גמלא מיידית" המיועדות לפרישה מוקדמת, או מהוות תחליף לחוסכים באפיקים הוניים המעוניינים להמיר סכום הוני לקצבה.

תגמולים ופיצויים


קופת ביטוח לתגמולים הינה קופת ביטוח אשר, בדומה לקופת גמל לתגמולים, משתלם בה סכום חד פעמי (עד לתיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים, אשר קובע כי כספים החל מיום 1.1.2008 יהיו למטרות קצבה בלבד) תוכניות ביטוח אלו מאושרות לשיווק לעצמאים ולשכירים.

 

ביטוח מנהלים - כספי החיסכון נצברים בחשבון קופת הגמל, בניכוי דמי ניהול ועלות הכיסויים הביטוחיים, כפי שנקבעו בתנאי תוכנית הביטוח. בתום תקופת הביטוח הכספים אשר נצברו לחוסך עד ליום 31.12.2007 משולמים לחוסך בסכום הוני חד פעמי, ואילו כספים שנצברו בפוליסה החל מתאריך זה יועברו לתוכנית משלמת לקצבה ובהתאם להחלטתו של החוסך, ותנאי ההסדר התחיקתי, יילקחו כספים אלו כקצבה או יהוונו לסכום חד פעמי.

בדומה לתוכניות הביטוח מסוג קצבה, גם בתכניות ביטוח אלו חלו שינויים במהלך השנים בדמי הניהול, בתנאי התוכנית ובמבנה התוכנית. תכניות הביטוח ההוניות הראשונות ששווקו על ידי חברות הביטוח נקראו "מעורב". תכניות אלו שילבו יחד עם מרכיב כיסוי למקרה מוות גם מרכיב של חיסכון לטווח ארוך.

 

בתוכנית מסוג "מעורב" משלם החוסך תשלום חודשי צמוד מדד ובתמורה נרכש "סכום ביטוח" המשולם לחוסך עם הגיעו לגיל פרישה, או למוטביו אם נפטר במהלך תקופת הביטוח. שיווק תוכניות ביטוח אלו לשכירים הופסק בשנת 2001, ולעצמאים בסוף שנת 2003. סוג תוכנית ששווק מאוחר יותר נקרא "עדיף". בדומה לתכניות לקצבה, אושרו גם תכניות ביטוח מסוג "עדיף" הוניות.

 

שיווק תוכניות אלו הן לשכירים והן לעצמאים הופסק בסוף שנת 2003. החל משנת 2004 משווקות תכניות ביטוח חדשות המשלמות סכום הוני, המאופיינות בשקיפות לעניין גובה רכיב דמי הניהול שגובה חברת הביטוח.

אובדן כושר עבודה


מטרת תוכניות הפנסיה השונות והרציונל שלהן הם להבטיח לאדם העובד ולשאיריו, התלויים בו בפרנסתם, המשך זרם ההכנסות שיחליף את מקור ההכנסה הכלכלי שנפסק בשל נכות, מוות או זקנה. גובה הפנסיה קשור ברמת ההכנסה המבוטחת של העובד, בתקופת עבודתו, ובתקופת העבודה בה היה מבוטח בפנסיה ובה היה צפוי להיות מבוטח אלמלא הפסקת עבודתו מסיבות שאינן תלויות בו (נכות ומוות).  


 ?איזה סוגי ביטוחי מנהלים יש ואיך תדע מה מתאים לך

 

"ביטוח מנהלים" מדובר במוצר בעל שם נחשק במיוחד, אך בפועל מדובר במוצר המיועד לכולם. אמנם בעבר לא כל עובד קיבל ממעסיקו את האפשרות להצטרף לתוכנית פנסיונית, אך היתה בחירה שווה האם להצטרף לקרן פנסיה או ביטוח של מנהלים.


ביטוח כזה הינו מוצר חסכון הכפוף לחוקי קופות גמל. ומהווה אחד מאפיקי החסכון הנפוצים בעולם הפנסיוני. תוכנית ביטוח המנהלים מכילה אספקט של חסכון, ביטוח חיים והגנה במקרה של אובדן כושר עבודה.


פוליסות ביטוח המנהלים נוצרו בשנות השבעים ובמרוצת השנים השתנו. ביטוח המנהלים שונה מהמתחרות (קופת גמל, קרן פנסיה) בכך שהוא מחוייב בחוזה כלפי המצטרפים, ובכך מחייב את חברות הביטוח בתנאי הפוליסות כלפי המבוטחים הקיימים. בעצם חתימת החוזה, חברת הביטוח, לוקחת על עצמה את הסיכון הביטוחי.
 

במרוצת השנים, בעקבות העלייה בתוחלת החיים, והפערים האקטואריים אשר השתיתו סיכונים רבים על חברות הביטוח, השתנו תנאי תוכניות ביטוח המנהלים מעת לעת עבור המבוטחים החדשים. 

 

מרכיבי הכיסוי הביטוחי בביטוח מנהלים משלבים כלי חסכון ומוצרים ביטוחיים.
ביטוח המנהלים, על פי חוקי קופות הגמל, אפשר לעמיתים להפקיד כספים ולקבל אותם הן בדרך של סכומים חד פעמיים והן כקצבה חודשית.
נוסף על כך, ביטוחי המנהלים הכילו מרכיב ביטוחי אשר העניק אפשרות לקבלת הכספים במקרה מוות של המבוטח בפוליסה.

פוליסות ביטוח המנהלים מעניקות גם כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה. מדובר במרכיב ביטוחי המבטיח את הכנסתו של המבוטח במקרה בו יפגע ויאבד את יכולתו להשתכר ולהמשיך לעבוד. בקרות אירוע שכזה, יחושב שיעור הנכות ובהתאם לזאת ישולם למבוטח פיצוי חודשי.

 

?סוגי ביטוח המנהלים הקיימים בשוק


ריבוי השינויים הרגולטוריים על המוצרים הפנסיוניים במרטצת השנים, הוביל את חברות הביטוח לעריכת שינויים בתנאע תוכניות ביטוח המנהלים עבור מבוטחים חדשים.

וכך נולדו למעשה תוכניות ביטוח למנהלים רבות בעלות שמות שונים (גמלא, עדיף ועוד), וכמו כן בודלו תוכניות ביטוח המנהלעם זו מזו על פי פרמטרים של תשואה, קצבה, והון.
 

 ?אז איך כדאי לבחור ביטוח מנהלים הנכון עבורך


כאשר אנו בוחנים תוכניות ביטוח מנהלים , ראשית יש לשאול את עצמנו מספר שאלות
מה היתרון של מוצר זה על פני אחרים לאורך התקופה בה נחסוך ובעת פרישתנו?

והשאלה השניה היא איזה מהמוצרים מעניק לנו את ההגנה המירבית לכל אורך שנות החיסכון? 
ביטח המנהלים ידוע כמוצר המשלב מרכיב ביטוחי. היום ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי כמרכיב נוסף בתוכנית המנהלים  אשר יעניק למוטבים בתוכנית בעת  מקרה מוות של המבוטח, סכום חד פעמי וידוע מראש


ביטוח כזה הינו מוצר המאפשר לכם לתכנן את הפנסיה על פי מגוון משתנים דינמיים, אתם יכולים להתאים את סוג הביטוח ואת רמת הסיכון וההשקעה על פי הגיל והצורך.

נשמח להעניק לכם ליווי מקצועי, אישי וצמוד תוך הענקת תנאי כיסוי נרחבים שיאפשרו לכם להגיע להחלטה מושכלת בנוגע לפוליסת ביטוח המנהלים המדויקת עבורכם.

ביטוח מנהלים - רשף סוכנות ביטוח.jpg

Thanks! Message sent.

bottom of page