top of page

 ביטוח עסק צד ג' 

פנינה פרץ

מנהלת מח׳ אלמנטרי עסקי

טלפון ראשי:
050-3036420


ביטוח צד ג׳ מקנה לבעל העסק כיסוי במידה ונגרם נזק לגוף, רכוש או לצד שלישי, כתוצאה מפעילות העסק או בעקבותיה.
 

 

אם אכן אירע מקרה ביטוחי בו נפגע אדם בנסיבות המוזכרות לעיל, בעל העסק עלול לשאת בהוצאות רבות כגון הוצאות משפטיות, הפסד ימי עבודה וכו׳.

ביטוח זה, מעבר לכיסוי הנזק שנגרם לצד השלישי, מציע גם כיסוי לעסק עצמו בגין ההוצאות השונות, שנדרש בעל העסק להוציא בעקבות הנזקים שנגרמו לאחר. לרוב מדובר בלא מעט הוצאות, שעבור העסקים אינן נכללות בחשבון בסך ההוצאות החודשיות. למשל, כיסוי משפטי, הפסד ימי עבודה ועוד. יש לקחת בחשבון שהוצאות משפטיות מוגדרות בביטוחים באופן מעורפל למדי והכוונה היא כיסוי של הוצאות סבירות. הקביעה באשר למה היא אותה הוצאה סבירה יכולה להיות בעייתית מאד והיא נקבעת, לרוב, ברגע האמת.

Thanks! Message sent.

bottom of page