top of page

 ביטוח סייבר 

עו״ד שי רוזנבלום

מנהל צוות סיכונים מיוחדים

טלפון:
03-6142121

0504455726

אימייל:

ShayR@amnongur.co.il

ביטוח אחריות סייבר (CyberEdge® (AIG

החשיפות לאיומי סייבר הן בין הסיכונים הבולטים ביותר בעולם העסקי, ובעידן הדיגיטלי מגמה זו צפויה להתחזק.

להלן תיאור כללי של הכיסוי המוצע בפוליסת CyberEdge (לצורך מידע כללי בלבד, בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים):


הוצאות אם העסק גורם נזק לצד שלישי:

 

  • עלות ההודעה ללקוחות (או לרשות המפקחת) שנתוניהם הושפעו מפריצת אבטחה. הוצאות סבירות לצורך הדרכה בנוגע לגניבת זהות וניטור פעילות האשראי של הפרטים שהושפעו.

  • הוצאות ההגנה ופיצויים עקב גרימת פריצה לנתונים אישיים או לנתוני תאגיד, "זיהום" בוירוס נתוני צד ג', היפגעות מגניבת קוד גישה לנתונים באמצעים לא אלקטרוניים, גניבת חומרה המכילה נתונים אישיים, עובד שגרם לחשיפת נתונים.

  • הוצאות אבטחת מידע והגנת הפרטיות:

  • עלויות הייעוץ המשפטי והייצוג בקשר עם חקירת אבטחת מידע.

  • קנסות והיטלים ברי ביטוח שתטיל רשות רגולטורית.


כיסויים אופציונליים

 

  • הפרעה ברשת- אבדן רווחים (נטו) כתוצאה מהפרעה מהותית לרשת המבוטח שנגרמה כתוצאה מפריצת אבטחה.​

  • סחיטת סייבר -תשלומי כופר (נזקי סחיטה) לצדדים שלישיים שישולמו על מנת לפתור איום אבטחה.

  • אחריות מולטימדיה -פריצה לקניין הרוחני של צד שלישי, או רשלנות בקשר עם תוכן אלקטרוני. 


למי מיועד הביטוח?


כל חברה האוספת, שומרת ומנהלת מאגרי נתונים מסוג כלשהו נמצאת בסיכון לאירוע גניבת מידע, בין אם מדובר בגניבת סייבר או בגניבה של רכוש מוחשי המכיל מידע ארגוני. בעידן המחשבים, מידע המאוחסן ברשתות החברה מהווה איום כמעט לכל ארגון ולכן, כל הארגונים בכל מגזר. 

ביטוחים נוספים רלוונטיים הינם:
אחריות מקצועית היי טק, ביטוח חבות המוצר, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, ביטוח ניסויים קליניים.

Thanks! Message sent.

bottom of page