top of page

אובדן כושר עבודה

ברוך רוזנצוויג
סמנכ"ל ומנהל תחום ניהול הסדרים פנסיוניים ובריאות 


טל: 03-6142121
נייד: 054-8125599 
baruch@amnongur.co.il

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד לתקופה ממושכת את כושר עבודתו, עקב מחלה, תאונה וכדומה. הגמלה באה להחליף את ההכנסה מעבודה שיש למבוטח, ולכן נקבעת בדרך כלל בהתאם להכנסה זו .ביטוח מפני אובדן כושר עבודה נכלל כחלק אינטגרלי מתוכניות מסוימות לביטוח פנסיוני, ובאחרות על המבוטח לרכוש אותו בנפרד, תמורת פרמיה מתאימה.

מהותו של אובדן כושר עבודה מוגדרת בפוליסה. להגדרה זו חשיבות רבה, משום שהיא קובעת את הנסיבות שבהן יהיה המבוטח זכאי לגמלה. פסנתרן שנפגע באצבעותיו, למשל, אינו מסוגל להמשיך בעבודתו כפסנתרן, אך עדיין יכול לעבוד במגוון רחב של עבודות אחרות. על ההגדרה להבהיר האם אובדן כושר עבודה פירושו אובדן כושרו של המבוטח לעבוד במקצועו, או אובדן כושרו לעבוד בעבודה כלשהי.

הגמלה משולמת למבוטח לאחר תקופת המתנה, שנועדה לוודא שאובדן כושר העבודה הוא אכן לתקופה ארוכה, והיא משולמת עד לקרות אחד האירועים הבאים:

 

  • החלמת המבוטח, כך שכושר העבודה חזר אליו.

  • מות המבוטח.

  • תום התקופה שנקבעה בפוליסה.

  • הגעת המבוטח לגיל פרישה (גיל שבו הוא אמור להיות זכאי לפנסיה ללא תלות במצב בריאותו).

 

סכום הפיצוי המשולם בעקבות אובדן כושר עבודה הוא 70% מממוצע ההכנסה בשלושת החודשים האחרונים (לעתים 12 חודשים אחרונים) ולא הסכום הנקוב בפוליסה גופא, שמופיע כמספר אינדיקטיבי בלבד. כך לדוגמה, יכול להיווצר מצב שבו שכיר מפוטר מעבודתו, ממשיך לשלם את הפוליסה, אבל מוצא את עצמו לאחר מספר חודשים ללא כיסוי עקב צורת חישוב זו.

Thanks! Message sent.

bottom of page