top of page

ביטוח מערכות סולאריות

עו״ד שי רוזנבלום

מנהל צוות סיכונים מיוחדים

טלפון:
03-6142121

0504455726

אימייל:

ShayR@amnongur.co.il

מהו ביטוח סולארי? 


ביטוח של חברות סולאריות נועד לספק הגנה לחברות יזמיות, בעלות על המערכות וחברות קבלניות אשר מתקינות את המערכות מסיכונים שהמערכות, הקמתן והפעלתן נתונות להם.

הביטוח משתנה בסוגי פעילויות שונות:

  1. חברות בעלות/יזמות של מתקנים סולאריים.


לחברות האלה הצורך בביטוח במסגרת הביטוחים הבאים:

א. ביטוח רכוש למערכות - ביטוח רכוש למערכות בבעלות החברה, לרבות סיכוני סערה וסופה, שבר תאונתי של פאנלים, פגיעת ברק וסיכונים נוספים הנכללים בביטוח "אש מורחב".


ב. ביטוח אובדן רווחים - ביטוח אובדן רווחים בגין נזקי רכוש למערכות הנ"ל שבבעלות החברה ועקב כך פגיעה בהכנסות החברה. 

ג. ביטוח אחריות כלפי צד ג' ביטוח אחריות כלפי צד נועד לתת כיסוי לתביעות על פגיעה ברכוש שאינו שייך לבעלי המערכת, ציבור כללי.

ד. ביטוח חבות מעבידים ביטוח חבות מעבידים בגין חבות המבוטח כלפי עובדיו על נזקים שיכולים להיגרם להם במסגרת תפקידם.

2. חברות המבצעות עבודות הקמה.


הפוליסה תהא פוליסה פתוחה לכיסוי עבודות הקמה המבוססת על שווים של פרויקטים של החברה הכוללת כל הסיכונים רכוש, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות המעבידים. הפוליסה תכלול כיסוי לרכוש סמוך ולרכוש שעליו עובדים בגבול אחריות מוסכם.
פריצה וגניבה של פנלים בעת היותם סגורים, נעולים ומוגנים כפי דרישות המבטחת ביטוח סחורה המועברת ע"י החברה.

Thanks! Message sent.

bottom of page