top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - עדכונים לתנאים סוציאליים לשנת 2008

ת. פרסום: מאי 2008

שלום רב,

להלן עדכונים לתנאים סוציאליים לשנת 2008:

הפקדה לפיצויים בלבד לשנת 2008

  • תקנה 19 לתקנות קופות הגמל קובעת שבקופת גמל לקצבה המעביד חייב להפקיד תחילה לפחות 5% למרכיב התגמולים לפני שיוכל להפקיד למרכיב הפיצויים.

  • בעקבות תיקון חוק קופות הגמל מינואר 2008 בוטל מעמדן של הקופות האישיות לפיצויים,ובמקומן פועלות כיום רק קופות גמל לקצבה ( משלמות ולא משלמות).משכך,החל משנת 2008 מעביד אינו יכול להפקיד יותר למרכיב הפיצויים מבלי שהפקיד תחילה לפחות 5% למרכיב התגמולים.

  • מסיבות שונות, מעבידים רבים מפקידים רק למרכיב הפיצויים מבלי להפקיד למרכיב התגמולים .פעולה זו נעשית בד"כ בקופות אישיות לפיצויים בלבד. אולם, לאור התיקון האמור, נחסמה בפני המעבידים אפשרות זו וקיים חשש כי מעבידים רבים יבחרו כעת שלא להפקיד כלל.

  • במטרה לאפשר למעבידים ולקופות הגמל להיערך לשינוי מהותי זה , פרסם האוצר הוראת שעה ולפיה בשנת 2008 ניתן להפקיד בקופות גמל לא משלמות לקצבה את מרכיב הפיצויים מבלי להפקיד כלל את מרכיב התגמולים. הוראה זו יפה לשנת 2008 בלבד ולא ידוע עדיין מה יהיה בהמשך הדרך.

  • משמעות הוראה זו שבשנת 2008 ניתן להפקיד בקופות גמל לא משלמות לקצבה רק למרכיב הפיצויים (ללא תגמולים) ולהחיל על כספים אלה הסדר של " רצף פיצויים". ניתן יהיה גם לבצע בקופות אלה תשלומי השלמה ופיגורים בגין חובות העבר ועדכוני שכר. סביר להניח שלא ניתן לייעד כספים אלה" לרצף קצבה" אך הדבר דורש הבהרה מצד רשויות המס.

  • חשוב להדגיש כי בקופות גמל משלמות לקצבה הסדר זה אינו אפשרי וכי בקופות אלה המעביד צריך להפקיד תחילה לפחות 5% למרכיב התגמולים לפני שיוכל להפקיד למרכיב הפיצויים.

סכום קצבה מזערי בסך 3,850 ₪ - מהיכן?

  • בבירור שנערך מול משרד האוצר הוסבר במפורש שבחינת הסכום המזערי בסך 3,850 ₪ לחודש אותו יש לקבל תחילה כקצבה לפני שניתן יהיה למשוך סכום הוני חד פעמי כהיוון קצבה ללא תשלום מס תיעשה ביחס לכללהכספים שנחסכו לעמית בקופות גמל לקצבה,לרבות קופות גמל לקצבה שהיו ברשותו לפני שנת 2008.

  • אולם, כספים שנחסכו לעמית לפני שנת 2008 בקופות גמל לתגמולים לא יילקחו בחשבון,אל אף העובדה שניתן יהיה להעבירם לקופות גמל משלמות לקצבה לצורך קבלה קצבה חודשית.

הוראת שעה לעניין הפקדות בקופות גמל לקצבה - הבהרה

כזכור,בעקבות צו ההרחבה לפנסיית החובה במשק ולשיעורי ההפרשות הקבועים בו , הותקנה הוראת שעה לשנים 2008-2012 ולפיה ניתן יהיה להפקיד למרכיב הפיצויים את השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה ובלבד שהופקדו תחילה השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה למרכיב התגמולים באותה קופה . הוראה זו נתבקשה לאור העובדה כי בקופת גמל לקצבה לא ניתן להפקיד למרכיב הפיצויים לפני שהמעביד הפקיד לחות 5% למרכיב התגמולים באותה קופה. מקריאה מעמיקה של הוראת השעה ומבירור שנערך מול משרד האוצר עולה כי מעביד המפקיד בהתאם לצו ההרחבה ,רשאי להפקיד למרכיב הפיצויים שיעור העולה על השיעור שנקבע בצו ההרחבה אך לא יותר מ 8.33% .דהיינו, צו ההרחבה מחייב הפקדה למרכיב הפיצויים בשנת 2008 בשיעור 0.834% בלבד אך המעביד רשאי להפקיד עד 8.33%. הוראה ייחודית זו שמורה אך ורק למעבידים שמפקידים בהתאם לצו ההרחבה לגביי עובדים שאין להם הסדר מיטיב. בכל מקרה ולעובדים יש הסדר מיטיב- המעביד חייב תחילה לפחות 5% למרכיב התגמולים לפני שיהיה רשאי להפקיד למרכיב הפיצויים באותה קופה.

4 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page