top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - הערכות לקראת פרישה

מאת: קובי יתח - יועץ למיסוי בפרישה

ת. פרסום: פברואר 2010

שלום רב,

היערכות לקראת פרישה - כיצד ניתן לחסוך אלפי שקלים ע''י קבלת החלטות נכונות, בכל הקשור לפטור ממס על מענקי פרישה


כל אדם שמתקרב ל גיל פרישה מעבודה, מצפה שיעמדו לרשותו הכלים המתאימים, כדי שיוכל לקבל החלטות נכונות בכל הקשור לפטור ממס כנגד מענקי הפרישה שיקבל במועד פרישתו. במהלך העשור האחרון יזם משרד האוצר שינויים רבים ותכופים בכל הקשור לעולם הפנסיוני, אשר מטרתם עידוד אפיקי הפנסיה על פני אפיקי ההון. ראשיתו של תהליך זה בינואר 2000, כאשר במסגרת חוק ההסדרים נקבעה לראשונה תקרה לפטור ממס בעבור הפקדות ל קופת גמל לקצבה המתבצעות על ידי מעסיק לטובת עובד ו, המשיך בחקיקה שהטילה מס על רווחי הון בקופות גמל לתגמולים, הסדר כולל לקרנות הפנסיה הגירעוניות וצמצום הסבסוד הממשלתי בקרנות הפנסיה החדשות, ולאחרונה, במסגרת תיקון לחוק הפיקוח על הביטוח, החל מינואר 2008 נחסמה לחלוטין האפשרות להמשיך ולהפקיד בקופות גמל הוניות, אשר נועדו לחיסכון, חיסכון שהיה אפשר למשוך בסכום חד פעמי, ולעתים אף פטור ממס.


לכל הדעות, חקיקה אינטנסיבית זו יצרה חוסר הבנה רב בקרב מרבית הציבור, וגם בקרב חלק מסוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים, שבהם אנו מצפים להיוועץ לקראת פרישה. במאמר זה אסקור לפניכם את הנקודות העיקריות הקשורות לעולם המס, ואשר מומלץ להתייחס אליהן בעת קבלת ההחלטות במועד הפרישה מעבודה.

  • על פי פקודת מס הכנסה, פורש שהגיע ל גיל פרישה (גבר - 67, אישה - 62, וגיל הפרישה באישה יעלה בהדרגה ל-64; ראה טבלה מלאה בהמשך) והחל לקבל קצבה חודשית מ קרן פנסיה , מתוכנית ביטוח מנהלים או ממעבידו לשעבר (פנסיה תקציבית כגון: ל עובד י מדינה, רשויות מקומיות ואנשי כוחות הביטחון), זכאי לפטור חודשי בסכום השווה ל-35% מהסכום הנמוך מבין קצבתו החודשית לתקרת הקצבה המזכה בסך 7,810 ש''ח לחודש (ב-2010 הפטור המרבי = 2,734 ש''ח). פטור זה עשוי לחסוך סכומי מס בלתי מבוטלים מדי חודש בחודשו. לדוגמה: מי שקצבתו כאמור בסך חודשי של 8,000 ש''ח, אף אם למעט קצבה זו אין לו הכנסות חייבות במס אחרות, יחסוך מדי חודש כ-400 ש''ח מס הכנסה. סכום זה על פני תוחלת חיים ממוצעת של 16 שנים שווה יותר מ-75,000 ש''ח. לעומתו, מי שקצבתו כ-12,000 ש''ח יחסוך מדי חודש כ-600 ש''ח, ועל פני תוחלת חייו כאמור שווה יותר מ-115,000 ש''ח. כמובן פנסיונר שקצבתו החודשית נמוכה מסך 4,600 ש''ח לגבר וסך 5,000 ש''ח לאישה, בהיעדרן של הכנסות חייבות במס נוספות אינו משלם מס על קצבתו גם ללא הפטור הנ''ל. אולם אם ימשיך לעבוד בהיקף כלשהו, היעדר הפטור יגרום לכך שיחל לשלם מס על הכנסתו האחרת, שתתווסף לקצבתו ללא הפטור כאמור. לכל הדעות פטור זה עשוי לחסוך סכומי מס רבים.


  • עוד קובעת הפקודה כי פורש מעבודה שמקבל מענק פרישה (פיצויי פרישה , פדיון ימי מחלה , מענק הסתגלות וכו') זכאי לפטור ממס עד לסכום השווה למכפלת הנמוך מבין משכורתו האחרונה לתקרת פטור בסך 11,390 ש''ח, בשנות עבודתו. לדוגמה: עובד סיים את עבודתו לאחר 20 שנה, ומשכורתו האחרונה 10,000 ש''ח. עובד זה מקבל מענק כולל בסך 250,000 ש''ח, ולכן זכאי לפטור בסך 200,000 ש''ח (10,000 X 20), ואילו יתרת המענק בסך 50,000 ש''ח חייבת במס. אילו משכורתו האחרונה הייתה מעל לתקרה כאמור, חישוב הפטור על המענק היה מתבצע כך - 227,800 ש''ח = 20 X 11,390 ש''ח, ורק היתרה בסך 22,000 ש''ח חייבת במס.


  • על אף האמור לעיל, ומכיוון שסל הטבות המס מוגבל, קובעת פקודת מס הכנסה שמי שבתוך 15 שנים שלפני תחילת קבלת הקצבה, או לאחר תחילת קבלתה, קיבל מענק פרישה פטור ממס בעבור אותן שנים שבשלהן צבר את זכותו לקצבה, יבוצע לגביו חישוב מורכב מעט על פי נוסחת השילוב , אשר מטרתו צמצום הטבות המס לכדי בחירה בהטבה אחת מלאה בלבד. לדוגמה: עובד שפרש מעבודתו סמוך ל גיל פרישה , לאחר 25 שנות עבודה שבהן צבר זכות לקבל קצבה חודשית בסך 8,000 ש''ח לחודש, ובנוסף קיבל מענקים בסכום כולל של 175,000 ש''ח, לא ייהנה הן מפטור על המענק כאמור והן מפטור בשיעור 35% מקצבתו המזכה, אלא יצטרך לבחור באחד מהם, וזאת בשל נוסחת השילוב כאמור.

מרבית הפורשים בוחרים לקחת את הפטור על המענק, ובכך למעשה מוותרים על הפטור מקצבתם. עקב זאת ישלמו מדי חודש כ-400 ש''ח מס נוסף. אילו עובד כזה היה בוחר לשלם מס על המענק על ידי פריסתו על 6 שנות המס שלאחר פרישתו, סכום המס שישלם בגינו מסתכם ב-26,000 ש''ח, אך מנגד היה שומר לעצמו את הפטור על קצבתו וחוסך בממוצע לפי תוחלת חייו סכום מס מצטבר של כ-50,000 ש''ח (76,000-26,000). ככל שסכומי הקצבה גבוהים יותר והמענקים נמוכים יותר, נוצר עיוות שלמעשה אינו מטיל בספק את הצורך לבחור בשימור הפטור לקצבה דווקא. לדוגמה: מענק ל-25 שנה בסך כ-113,000 ש''ח, וקצבה חודשית בסך 7,810 ש''ח. בדוגמה זו סכום המס שישולם על המענק על בסיס פריסה ל-6 שנים יעמוד על כ-17,000 ש''ח בלבד, אולם אובדן הפטור החודשי מגיל הפרישה ואילך עשוי לעמוד על 76,000 ש''ח, לכן הנזק נטו עשוי להגיע ל-60,000 ש''ח בהתחשב בתוחלת חייו הממוצעת. אף על פי כן, מרבית הפורשים לא מייחסים לכך חשיבות רבה, וכעבור כמה שנים - כאשר מאוחר מדי לתקן - הם מגלים בדיעבד שבחירתם הייתה שגויה. פנסיונר שצבר שנות עבודה רבות, 35 ומעלה, ובשלהן אף צבר זכות לקצבה ולקבלת מענק פרישה גבוה, סכום הפטור כנגד המענק עשוי להגיע לכ-370,000 ש''ח ויותר, ומנגד אובדן הפטור החודשי בקצבתו שגובהה נע בין 8,000 ש''ח ל-12,000 ש''ח עשוי לגרום לתשלום מס נוסף של כ-600-400 ש''ח מדי חודש. במקרה כזה סכום המס על המענק עשוי לנוע בין 70,000 ש''ח ל-100,000 ש''ח, ואילו ב תוחלת חיים ממוצעת תוספת המס החודשית המצטברת עשויה לנוע בין 76,000 ש''ח ל-116,000 ש''ח. כך שבמקרים אלה סכומי המס על המענק בהסתמך על פריסתו ל-6 שנים, וסכומי המס החודשי המצטברים שישולמו עקב ביטול הפטור בקצבה - כמעט זהים, ונראה שדווקא בחירה בפטור על המענק עשויה להיטיב עמו מבחינה כלכלית, אך כמובן זהו הימור, בשל אי הוודאות של תוחלת החיים הספציפית של אותו פורש. הרי אם יחיה יותר מן הממוצע (מעבר לגיל 83), אזי לכאורה אובדן הפטור החודשי בקצבה מגדיל את הפסד המס. מי שזכאי לקצבה מתוכנית ל ביטוח מנהלים , עומדת לזכותו האפשרות לבצע היוון לפי תוחלת החיים הנקובה בתוכנית שבה הפקיד. לעתים מומלץ לוותר על פטור ממס כנגד המענקים, ולשמר את הפטור על הקצבה כדי שניתן יהיה לבצע היוון של הקצבה הפטורה (מוגבל בתקרת הפטור), ועל ידי כך להרוויח סכום פטור גבוה יותר עד כדי 50%. לאנשים אלה מומלץ ואף הכרחי לפנות ליועץ מקצועי כדי לבחון כדאיות מימושה של אופציה זו, גם מכיוון שהחוק מקנה להם זכות לפטור על הקצבה בחישוב שונה כבר במלאת להם 60 שנה (הקצבה המוכרת).


כמה כללי אצבע:


1. פנו אל פקיד השומה רק לאחר שהתייעצתם עם סוכן הביטוח שלכם או עם יועץ מומחה, וקיבלתם את מלוא ההסברים והמשמעויות של כל אחד ממסלולי הבחירה.


2. עובד אשר צופה כי סכום הקצבה שיעמוד לרשותו בפרישתו לא יעלה על 4,600 ש''ח לגבר ו-5,000 ש''ח לאישה, ואשר אינו מתכוון לעבוד לאחר פרישתו, גם אם יעדיף לנצל את הפטור על מענק הפרישה ומהלך זה יבטל את זכותו לפטור על המענק, הרי קצבתו אינה מגיעה לחבות מס כלשהי, ולכן לכאורה לא גרם לעצמו נזק.


3. כאשר סכום הקצבה עולה על הקצבה המזכה (כ-7,810 ש''ח), גם סכום מענק נמוך שיילקח כפטור עשוי לגרום לאובדן פטור בקצבה ובעקבותיו לנזק כלכלי מתמשך.


4. אם בחרתם לשלם מס על המענקים כדי לשמר את הפטור בקצבה, זכרו שזכותכם לבקש מפקיד השומה לחשב את המס על המענק על בסיס פריסתו לתקופה של עד 6 שנות מס קדימה, החל בשנת הפרישה ואילך.


5. אישה שפורשת כעת, גיל הפרישה שבו זכאית לפטור עומד על 62 שנה, ולכאורה תוחלת החיים הממוצעת שלה גבוהה מזו משל גבר. לכן מומלץ לשקול אופציית תשלום המס על המענק ושימור הפטור לקצבה.


6. פורשים שמעוניינים לקבל סכום חד פעמי וקצבה יחדיו, ולעתים סכום המענק נטו שנותר בידיהם נמוך מזה שציפו לו, אזי במקום להפכו לפטור ממס ועל ידי כך לאבד את הפטור על קצבתם החודשית, דבר שעשוי לגרום לנזק כלכלי מתמשך, מומלץ שישקלו משיכה של כספי תגמולים מקופות הגמל שלהם. לעתים קרובות סכומים אלה הם חיסכון פטור ממס שאינו פוגע בפטור על קצבתם.


7. תקרות הפטור השונות לשנת 2010:

  • פטור ל מענק פרישה - 11,390 ש''ח לכל שנת עבודה.

  • פטור לקצבה החל מ גיל פרישה ואילך - 35% מסך של 7,810 ש''ח לחודש.

  • כל 4 שנות עבודה רצופות מעניקות זכות לשנת פריסה אחת קדימה (24 שנים ברצף מעניקות 6 שנות פריסה מרבית).

  • הפריסה מתחילה בשנת הפרישה מהעבודה, אולם מי שפרש בין 1/10 ל-31/12 רשאי לבקש שהפריסה תחל בשנה הבאה שלאחר פרישתו.

40 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page