top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - תיקון 5 והוראת שעה

מאת: שגיא יוגב

ת. פרסום: מאי 2011

תיקון 5 והוראת שעה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים + מקבץ שאלות ותשובות

תיקון 3 מ- 1/2008, ייעד את כל החיסכון הפנסיוני בגין הפקדות מ- 1/2008 ואילך, למטרת קצבה ומשיכתו עפ"י כללי קצבה בלבד, בגיל פרישה. תיקון 5 פורסם בסוף 2010, ומטרתו להבהיר ולהקל בחלק מהמקרים במשיכה מקופת קצבה, לאור השפעת תיקון 3 והשלכותיו. להלן פירוט סעיפי תיקון 5 והוראת שעה:

הוגדרו כללי משיכה מקופת "קצבה לא משלמת" (תוכניות הון וקופ"ג) כידוע, בתיקון 3 תוכניות "הון" (פוליסות וקופות גמל) הומרו לתוכניות "קצבה לא משלמת". בתקנות הוגדר שלא ניתן לבצע משיכת החיסכון הקצבתי מקופת קצבה לא משלמת, אלא באמצעות ניוד (העברה) לקופת קצבה משלמת להלן ריכוז אפשרויות המשיכה מ- 11/2010:

א. חסכון פיצויים ותגמולים עד 31/12/2007 – לפי כללים ידועים. ב. משיכת פיצויים. ג. משיכת תגמולים שלא כדין. ד. משיכת תגמולים כדין- ובתנאי שהתקיימו יחד שלושת התנאים הבאים:

  • יש ללקוח צבירה נמוכה מ- 80,000 ש"ח נכון למדד 1/08 (בכל הקופות על שמו יחד );

  • הלקוח הגיע לגיל פרישת חובה (כיום 67 לגבר ואשה);

  • הלקוח לא מקבל קצבה חודשית ממעסיק או קופות, ואם מקבל קצבה חודשית – הקצבה החודשית לא תהיה גבוהה מקצבת מינימום (כיום כ- 4,270 ש"ח לחודש).

בכל יתר המקרים – תחול חובת ניוד לקופת קצבה משלמת.

הוגדרו מקרים חריגים למשיכה מקופות קצבה ללא מס, לזמן מוגבל עד 31/12/2011:

בהוראת השעה הגדירה רשות המיסים חלון הזדמנויות למשיכת חסכון מקופת קצבה כסכום חד-פעמי, ללא תשלום מס הכנסה אך בניכוי מס רווחי הון בשיעור נומינלי של 15%, לעמיתים אשר איבדו את נזילות החיסכון פנסיוני שלהם לאור השלכות תיקון 3, רק במקרים הבאים ולזמן מוגבל מ- 18/11/2010 ועד 31.12.2011:

א) עמית עצמאי אשר ב- 31.12.07 מלאו לו 60 שנים, והמשיך להפקיד לקופה הונית קיימת לעצמאי שהפכה לקצבה לא משלמת לקצבה במעמד לעצמאי – יוכל לבקש החזר הפקדות מ-1/08 עד 12/11.

ב) עמית עצמאי אשר ב- 31.12.07 מלאו לו 60 שנים, והצטרף לקופ"ג חדשה לא משלמת לקצבה במעמד לעצמאי מ- 1/08 ואילך, והפקיד לקופה זו לפני 11/10 – יוכל לבקש החזר הפקדות עד 12/11.

ג) עובד שכיר שפרש מעבודתו לאחר 31.12.2007, והשאיר פיצויים פטורים ממס בפוליסות הון שהפכו לקופת קצבה לא משלמת - חייב להודיע לקופה שהוא מבקש להשאיר את הפיצויים כחיסכון פרטי, למניעת הפיכתם לקצבה ב- 1/12, ואיבוד הפטור.

ד) עובד שכיר שפרש מעבודתו לאחר 31.12.2007, והשאיר פיצויים פטורים ממס בקופ"ג – שהפכה לקופת קצבה לא משלמת, הפיצויים יהפכו הפקדה חדשה לקצבה ויאבדו את נזילותם. לא ניתן לשמר את הפטור בקופות הגמל, לכן לקוחות המעוניינים לקבלם כפטורים ממס – חייבים לבצע פדיון הפיצויים הפטורים ממס עד סוף 12/11 . לאחר מכן יהפכו לחסכון קצבה ויאבדו את הפטור.

ה) שארי עמית שנפטר, שירשו קופת גמל ב- 1/08 ואילך, והחליטו לא לפדות את הקופה אלא להסב אותה על-שמם, החיסכון הועבר לקופת קצבה חדשה על שמם ואיבדו את נזילתה – יוכלו לפדות ללא מס הכנסה עד סוף 12/11.


לאחרונה, שלחו הקופות מכתבים לבית הלקוחות העונים לקריטריונים בהוראת השעה, בו הם מידעים אותם על אפשרויות ניצול חלון ההזדמנויות לטיפול בחסכון לפי סעיפים א-ה כנ"ל, לידיעתם והחלטתם ע"ג הטופס שצורף.


להלן מקבץ שאלות ותשובות לתיקון 5 והוראת שעה, אשר יאירו את הבנת התיקון ואופן הפעולה:

שאלות ותשובות


1. האם הוראת שעה מאפשרת פדיון תגמולים בתוכנית קצבה לא משלמת לאחר 1/08, ללא חבות מס?

לא. הוראת השעה מתייחסת לפיצויים פטורים ממס בלבד.


2. האם יש להחתים מבוטחים אשר השאירו פיצויים פטורים ממס בפוליסות קצבה משלמת או קרן פנסיה?

לא. יש לפנות רק למבוטחים אשר השאירו פיצויים פטורים ממס בפוליסות הון וקופות גמל אשר הפכו לקופת קצבה לא משלמת.


3. האם ניתן להשאיר פיצויים פטורים ממס כחסכון פרט בקופת גמל בבית השקעות?

לא. בקופ"ג אין פתרון כזה. ההמלצה תהיה פדיון פיצויים פטורים ממס, עם אפשרות הפקדתם מחדש בחסכון פרט, למניעת נזק כלכלי באיבוד הפטור.


4. מה משמעות הפיכת הפיצוים הפטורים ממס לחסכון פרטי בפוליסת קצבה לא משלמת?

הפיצויים ישארו באותה הפוליסה, במעמד חסכון פרטי זמין למשיכה בכל עת – בניכוי מס רווחי הון בשיעור 15%, ניתנים למשיכה כקצבה חודשית עפ"י תנאי הפוליסה המקורית, אך לא ניתנים לניוד יחד עם חסכון התגמולים והפיצויים. (ניוד הפרט אפשרי בפדיון והפקדה מחדש בפוליסת פרט בתנאים חדשים).


5. מה דין הפיצויים הפטורים ממס מ- 1/12 בגין מבוטחים שלא חתמו / פדו בתוכניות קצבה לא משלמת?

יאבדו את הפטור ויהפכו לחסכון קצבה חייב במס. לא ידוע כיום על אפשרות הארכת הוראת השעה. לפיכך קיימת חובת פעולה עד 31/12/2011, למניעת נזק כלכלי לא מבוקר למבוטחים.


6. מה התייחסות רשות המיסים למבוטח שפרש לפני 1/08 והטיפול בטופס 161 והגדרת הפטור בוצעה לאחר 1/08?

לא ניתנה הנחיה מוסדרת בנושא, ההמלצה תהיה: עד 12/11-לטפל כפורש לאחר 1/08 כולל העברה לפרט מ- 1/12- לטפל מול היצרן כאירוע פרישה טרום תיקון 3.


7. באיזה טפסים ניתן להשתמש בעת החתמת לקוחות על החלטתם לגבי הפיצויים הפטורים ממס:

* ניתן להשתמש בטפסי היצרנים, אשר נשלחו ללקוחות בדואר, ונמצאים באתרי האינטרנט שלהם/ שולחן עבודה. * בפורמלי – עודכנו טפסים של כלל, מגדל, הפניקס וכלל – בשם תהליך פדיון/משיכת כספים. השאר בתהליך. * ניתן להשתמש בטפסים יעודיים שלנו, המיועדים לכל חברות הביטוח וקופות הגמל – לטיפול עד 31.12.2011. לטופס המצורף יש יתרון של ריכוז החלטות המבוטח במידה והפיצויים הפטורים ממס- מפוצלים בקופות ויצרנים שונים, בגין אותה תקופת עבודה.


8. כיצד עלינו לפעול במידה ולאותו לקוח היו מס' עזיבות עבודה בתקופה 1/08 עד 5/11? יש למלא הנחיות מפורטות בגין הפיצוים הפטורים ממס בלבד, בטופס יעודי, לכל תקופה עבודה בנפרד.


9. כיצד עלינו לפעול עם לקוחות הפורשים מהיום ואילך?

חשוב מאוד להמשיך ולהמליץ למבוטחים להשאיר את הפיצויים הפטורים בפוליסות, לעתיד, כחסכון פרט, ולהחתים אותם במעמד הסיכום ע"ג טופס הנחיות הסבה לחסכון פרט. רצ"ב טופס יעודי שלנו, לתק' ביניים. אנו מצפים שחברות הביטוח יעדכנו בזמן הקרוב את טפסי הפדיון באפשרות הסבת הפיצויים הפטורים לחסכון פרט, ובהתאם נעדכן אתכם בפורמלי ובמייל.


10. מה משמעות החזרת פרמיות לעצמאים אשר ב- 12/2007 היו בני 60 ומעלה?

החזר הפרמיות אפשרי רק מפוליסות הון וקופות גמל לעצמאיים קיימות/חדשות עם תחילת ביטוח עד 1.11.10, לאחר בחינת רצון העצמאיים לותר על הטבות מס בשוטף ואי רצונם לחסוך לקצבה חודשית. להם – יש לבקש החזרי פרמיות רטרו מ- 1/08 עד 12/11, ההחזר יהיה בניכוי 15% מס, על הרווחים הנצברים.


11. כיצד יושפעו אישורי המס לעצמאים המבקשים החזרי פרמיות, לשנים 2008-2011?

אישורי מס 2008-2010 – ללא שינוי אישור מס 2011 – מבוטל לאור החזרת הפרמיות.


12. כיצד עלינו לפעול עם יורשים של קופ"ג שלא משכו?

מדובר באוכלוסיה קטנה יחסית. כיום לא ברור האם היא ניתנת לאיתור בקופות השונות. חשוב לבצע חשיבה ובחינה מקומית וליזום פניה.


13. מי הגורמים האחראיים ליידע את המבוטחים בחלון ההזדמנויות לניצול פטור עד 31/12/2011?

חוזר האוצר חייב את כל היצרנים לשלוח מכתב מידע למבוטחים העונים לקריטריונים המפורטים בהוראת שעה עד 31/3/11, המסביר את השלכות תיקון 3 ופירוט האפשרויות לשנות את החלטתם עד 31/12/2011. ידוע שרוב היצרנים עשו כך. היצרנים אמורים לשלוח לכל סוכן דוח לקוחות מדוורים, שכירים, ועצמאיים, ממולץ לתאם קבלה מול המפקחים. בנוסף, מומלץ ליזום פעילות אקטיבית מול הלקוחות למניעת איחור בזמן תגובה והשלכות איבוד הפטור.


14. האם ניתן לקבל דוחות עזר נוספים?

כן. ניתן להוציא דוחות עזר מ"השי-ביט" כדלהלן: בגין שכירים - דוח סיומי עבודה לתקופה הנדרשת, מ- 1/08 ועד היום, המפרט את קבוצת הפורשים הפוטנציאליים לבקרת פיצויים בסיום עבודה מול הסריקה. בגין עצמאיים – דוח לקוחות מגיל 60 ב- 12/07, עם צמצום האפשרויות לתוכניות תג לעצמאי הון/קופ"ג, לבקרה בכל צוות/ סוכן. בשבוע הקרוב נפיץ לצוותי התפעול דוחות יעודיים.

360 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page