top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

נקודה למחשבה - ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בצל ההליך מנהלי של רשות ני"ע

ת.פרסום: מרץ 2012

לאור ביצוע תיקוני חקיקה הנוגעים לפעילות החברה ונושאי המשרה בה, חשבנו להציף ולהעלות נקודות למחשבה בנוגע לכיסויי ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברות.

עד כה, החיקוק המרכזי שהשפיע על כיסוי ביטוחי D&O היה חוק חברות תשנ"ט- 1999. החוק עיגן מה הן ההגבלות והסמכויות שיש לחברה על מנת להגן על מנהליה, כולל סמכות למתן שיפוי ורכישת ביטוח D&O.

לאור שני שחקנים חדשים בגזרה: "חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשכ"ח –"1968 (להלן: חוק הגברת אכיפה) "חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011" (להלן: חוק יעול) יש לראות ולבחון את השלכות החוקים על חברות כיום ועל ביטוח D&O ברשותן.

סקירה של החוקים החדשים: חוק הגברת האכיפה בשוק ההון, הוסיף למעשה סעיפי אכיפה וסנקציות מנהליות דומות לאלה שנוספו לחוק ייעולהליכי האכיפה. ההבדל המהותי בין שני החוקים הללו הינו במנגנון האכיפה.

על פי חוק ייעול אכיפה המוסמך הוא הרשות לניירות ערך שהקימה ערכאה שיפוטית (הליך מנהלי ברשות ועדת האכיפה המנהלית) האמונה על ביצוע ההליך המנהלי. שלא כמו על פי חוק הגברת אכיפה שם הסמכות היא של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. המנגנון אותו יפעיל משרד האוצר הוא הכשרתם של ״מוסמכי פיקוח״ שיהיו בעלי סמכויות פיקוח.

על פי דברי ההסבר, החיקוקים נועדו להבטיח ניהול תקין של גופים המוסדיים ואת השמירה על עניינו של ציבור החוסכים ולמנוע פגיעה ביכולתם של הגופים המוסדיים לקיים את התחייבויותיהם. זאת ועוד, המשבר הכלכלי הקשה שאירע בשנת 2008 והפגיעה שחלה באמון של ציבור החוסכים בחוסנה של המערכת הפיננסית ובביטחון שיש להם בגופים המוסדיים המנהלים את כספם, העלה ביתר שאת את הצורך בהגברת יעילותה של מערכת האכיפה הקיימת לשם הבטחת כספי הציבור.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה: פוליסות ביטוח נושאי המשרה ודירקטורים מסתמכות על כל דין הקיים במדינה ועובדות בהרמוניה עם המצב החוקי שהיה עד כה. מוקדם לדעת כיצד החקיקה החדשה תשליך על הכיסוי הביטוחי ואיזה מענה יינתן דה-פקטו. חשוב לציין כי אין החוקים החדשים גורעים מין הדין הישן.

חוק הגברת האכיפה אוסר לבטח אדם מפני עיצום כספי שיוטל עליו וכן אוסר על תאגיד לשפות אדם בגין עיצום כספי כאמור.

יש איסור על בעל שליטה בתאגיד לשפות את התאגיד, נושא משרה או עובד בגין עיצום כספי כאמור שיוטל עליהם. על אף האמור, ניתן לשפות או לבטח אדם בשל תשלום לנפגעי ההפרה או בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הטלת עיצום כספי בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ושכר טרחת עורך דין, ולרבות בדרך של שיפוי מראש, אך לשם כך יש להתאים את תקנון התאגיד.

חוק ייעול אכיפה מנהלית מטיל איסור על ביטוח ושיפוי קנסות הניתנים במסגרת אכיפה מנהלית. במילים אחרות, מקבל הקנס יהיה חייב לשלם את הסכום מכיסו ואינו רשאי לרכוש ביטוח אשר יגן עליו מפני תביעות רשלנות מצד הועדה המנהלית. יחד עם זאת, פוליסת אחריות נושאי משרה אמורה לכלול כיסוי בגין הוצאות התדיינות סבירות שהוצאו על ידי נושא המשרה או מי מטעמו בשל הליכי חקירה, הליכים פליליים או הליכים משמעתיים עפ"י כל דין (לרבות הליכי אכיפה מנהלית).

חשוב לציין שתביעות מצדדים שלישיים הנובעות עקב ההליכים המצוינים לעיל, ייבחנו לגופן תחת תנאיה וחריגיה של הפוליסה שברשות החברה. אין הפוליסה מחריגה תביעות אלו באופן אוטומטי ותינתן להן התייחסות באופן עצמאי, במנותק מההליך כאמור.

אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת משפטית, אין בו כדי להוות תחליף ליעוץ משפטי מקצועי ע"י עו"ד הבקיא בנושא, ואין בכך כדי להוות המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה.

22 צפיות0 תגובות

Yorumlar


bottom of page