top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

נזק למבנה מגורים מפיצוץ גז וכיסוי ערך קרקע בביטוח דירה

ת.פרסום: יומי 2011

לאחרונה עלה נושא כיסוי ערך הקרקע בביטוחי דירה בהקשר של רעידות האדמה שהתרחשו בתדירות גבוהה ברחבי העולם. פיצוץ הגז בנתניה בסוף השבוע החולף שגרם לנזק גדול ביותר למבנה המגורים, מהווה סיבה נוספת ומכרעתלחשיבות רכישת כיסוי ערך הקרקע. הנזק למבנה שנגרם כתוצאה מהתפוצצות, לא גרם להרס טוטאלי של המבנה. עם זאת, ההתפוצצות גרמה לערעור יציבותו וחוזקו של המבנה, כך שהוא עלול להיות מוכרז כמבנה מסוכן שאינו ניתן לשיקום. התוצאה הסופית במקרה כזה תהיה הוצאת צו הריסה של כל המבנה.

פרק המבנה בפוליסה התיקנית לביטוח הדירה מכסה אובדן שכר דירה לתקופה של עד 6 חודשים. בפוליסת "הבית שלי" קיים כיסוי משופר לאובדן שכר דירה המכסה עד 01% מסכום ביטוח התכולה לתקופה של עד 01 חודשים. ואולם, תהליך הריסת המבנה, השגת אישורי הבניה החדשים, והתחייבות לעמוד בסטנדרטים חדשים של בנייה על פי דרישת הרשויות, עשויים להמשך תקופה ארוכה ביותר ולהגדיל את עלויות הבניה מחדש של המבנה, כך שגם הכיסוי המשופר בפוליסת הדירה שלנו עלול להיות בלתי מספיק.

המצב האידיאלי הוא שכל דיירי הבית המשותף מבוטחים בביטוח ערך כינון במלוא עלויות הבניה הדרושות להקמת המבנה מחדש. ואולם, המציאות העגומה היא שהמצב במרבית הבתים המשותפים רחוק כידוע מלהיות אידיאלי. הכיסוי הסטנדרטי של ביטוח המבנה עלול להותיר את המבוטח במצב של סידורי מגורים ארעיים ונחותים למשך תקופה ארוכה, ובעלויות נוספות שאינן מכוסות כלל ועיקר. בסופו של תהליך, ספק אם השיפוי על פי הכיסוי הסטנדרטי יחזיר את מצבו של המבוטח לקדמותו, ובפועל ייגרמו למבוטח נזקים כספיים גבוהים ביותר.

ביטוח ערך הקרקע הינו הביטוח האולטימטיבי במצבים אלה. אם מסיבות שאינן תלויות במבוטח ואין לו שליטה בהן, לא יוכל המבוטח להתחיל לקומם את מבנה הדירה במשך תקופה של לפחות 6 חודשים מיום המקרה, המבוטח יקבל בנוסף לסכום ביטוח המבנה )על בסיס ערך כינון(, גם את סכום הביטוח הנקוב בפוליסה בסעיף ערך הקרקע. אם סכום זה נקבע ע"י המבוטח באופן נכון על פי ההפרש בין מחיר השוק של הדירה לבין סכום ביטוח המבנה )על בסיס ערך כינון(, המבוטח יוכל לרכוש לעצמו באמצעות השיפוי דירה חלופית במקום אחר, לחסוך את עוגמת הנפש הנובעת מהאסון שהתרחש, ולצמצם למינימום את נזקיו הכספיים.

52 צפיות0 תגובות

Commenti


bottom of page