top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - פיצויים פטורים ממס - הבהרות

ת. פרסום: נובמבר 2008

לקוחות יקרים שלום רב,

מצ"ב בקובץ הבהרות מפורטות בדבר הנחיות לטיפול בפיצויים פטורים , בעקבות העיוות שנוצר במסגרת תיקון 3.


כעת המבוטח בעת סיום עבודתו חייב לבחור: א. פדיון הכספים ,שאם לא כן יראו אותם כתגמולים שהופקדו לקצבה ולפיכך משיכתם בעתיד דינה כשבירת קצבה (קנס של 35% ) כלומר עובד שרוצה למשוך פיצויים בסכום אחד חייב לעשות זאת מיד בעת עזיבת המעסיק. אם ישאיר את הכספים יחויב בעתיד במס בעת משיכתם.


ב. עובד שאינו מעוניין למשוך את הפטור בתוכניות הוניות, רשאי להחיל בגינם רצף זכויות פיצויים .חרטה מרצף זכויות פיצויים ,אמנם מאפשרת משיכת הכספים באופן הוני ,אך יחד עם זאת החלת רצף זכויות גוררת עימה מגבלות נוספות המפורטות בקובץ (חרטה אפשרית עד שנתיים מיום סגירת הכספים, וחייב תוך שנה למצוא מעסיק שיפקיד לעמית לפיצויים).


נא תשומת ליבכם אם העמית אינו נמצא 15 שנים לפני הפנסיה. במידה וכן ,אזי משיכת הפיצויים הפטורים תקטין לעמית את הפטור על הקצבה המזכה.


אנו לרשותכם בכדי לענות על כל שאלה או בקשת הבהרה.

7 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page