top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

מידע מקצועי - עזיבת עבודה


ת. פרסום: אפריל 2011

תהליך הפסקת ההתקשרות בין עובד ומעסיק ומשיכת כספי הפיצויים הינו הליך מורכב ורב שלבים אשר הוגדר לאחרונה מחדש על ידי רשות המיסים, הן בטפסים נפרדים למעסיק ולעובד והן בהוראות ביצוע.


במסגרת מהלך זה, נדרשות החלטות ופעולות המחייבות שיתוף פעולה של מספר גורמים כפי שיפורט בהמשך. משמעות הדבר היא כי משך זמן התהליך למשיכת כספי הפיצויים מתוך הקופות, תלוי בך, במעסיקך ובשיתוף פעולה של כל הצדדים לרבות הקופות ורשויות המס.


תהליך מורכב זה אשר יתואר להלן, נמשך בדרך כלל מספר שבועות. על מנת להשלימו בצורה המיטבית ובפרק הזמן הקצר ביותר חשוב מאוד שיתוף הפעולה, הדיוק וכמובן סדר פעולות על פי השלבים המתוארים להלן:


1. משלוח הודעת עזיבה לרשף סוכנות לביטוח המעסיק ימסור לרשף סוכנות לביטוח, הודעה על סיום עבודה, מייד עם היוודע מועד העזיבה הצפוי של העובד.


2. הכנת טופס צבירת פיצויים צוות התפעול ברשף סוכנות לביטוח, יכין טופס צבירת פיצויים לעזיבה. נדגיש כי הטופס יכלול את הנתון הידוע בעת הדיווח. לנוכח העובדה כי בדרך כלל טרם התקבל בקופות התשלום בגין חודש השכר האחרון, ולנוכח התנודות בשוק ההון, ייתכנו שינויים בצבירות עד למועד סיום העבודה בפועל, שהוא המועד הקובע.


3. החלטות העובד וחתימה על טפסים נציג רשף סוכנות לביטוח ישוחח עמך ויעדכנו אותך לגבי הסכומים שנצברו בקופות, יסביר לך את החלופות העומדות לרשותך, ולאחר שיתקבלו החלטותיך בנוגע לכספי הפיצויים והמיסוי על החלק החייב מס ולהמשכיות התוכניות, תחתום על טופס 161א' ומסמך הכולל החלטות עקרוניות בנוגע למיסוי כספי הפיצויים החייבים. באותו מעמד תחתום גם על הטפסים הדרושים להשלמת המהלך: טופס פדיון/רצף פיצויים/רצף קצבה/המשך התוכניות במסגרת הסדר זמני מוזל/המשך התוכניות אצל מעסיק חדש וכו'. חשוב לציין כי הסכומים שיוצגו במהלך הפגישה הינם סכומם מקורבים המתבססים על נתונים שהיו ידועים בסמוך למועד הפגישה, הסכומים המחייבים יוצגו בשלבים מאוחרים יותר לאחר גמר החשבון וביצוע הפעולות בפועל.


4. הכנת טופס 161 הצוות המטפל ברשף סוכנות לביטוח, יכין למעסיקך טופס 161 לחתימה, בהתאם להחלטותיך והסכומים הסופיים שחושבו למועד סיום העבודה בפועל.


5. חתימת המעסיק על טופס 161 המעסיק יאשר הנתונים, יחתום על טופס 161 ויחזירו אל הצוות המטפל ברשף סוכנות לביטוח, בצירוף 3 תלושי שכרך האחרונים ויעביר עותק לפקיד השומה במס הכנסה, וכן עותק לידיך.


6. המשך התהליך שלך מול פקיד שומה במצבים מסויימים הוראות מס הכנסה מתירות למעסיקך לחשב את סכום הפיצויים הפטור ממס הכנסה, ולאשר את העברת הכספים אליך.

בכל אחד מהמקרים הבאים תידרש לפנות באופן אישי לפקיד השומה באזור מגוריך, בליווי טופס 161 חתום ע"י המעסיק, טופס 161א' חתום על ידך ו - 3 תלושי שכר אחרונים: לקבלת טופס 161 א לחצו כאן

א. אם בנוסף למעסיק, הסכום הפטור ממס משולם מ-2 מקורות תשלום או יותר (חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל) אין היתר למעסיק לקבוע את הסכום הפטור אלא רק לפקיד השומה.

ב. אם הצהרת בטופס 161א' שיש לך או היו לך הכנסות עבודה ממעסיקים נוספים ושולמו לך הפיצויים בגין תקופת עבודה חופפת (באופן מלא או חלקי) לתקופת עבודתך.

ג. אם ברצונך לבקש לפרוס את המס בגין הסכומים החייבים למספר שנים כפי שמוגדר בחוק, וזאת בהתאם לייעוץ שתקבל מאיתנו, או מכל סיבה אחרת.

ד. אם החלטת לפדות מענקים חייבים במס ואתה מצפה לניכוי מס נמוך מהמדרגה הגבוהה [כיום 48%].

ה. במידה ושכרך נמוך מתקרת הפטור השנתית (10,500 ₪ נכון לינואר 2008) וברצונך לבקש הגדלת הסכום הפטור מעבר למכפלה של שכרך האחרון והוותק במקום העבודה (בכל מקרה לא יותר מתקרת הפטור המוכפלת בוותק!). ו. תיקים מורכבים ע"פ הנחיית רשף סוכנות לביטוח.

בנקודה זו בתהליך, הושלמו כל התנאים המקדמיים להגשת בקשה למשיכת כספי פיצויים מהקופות ומתחיל תהליך הפנייה לקופות. ממועד זה, התהליך יימשך כחודש ימים, בכפוף לתנאי התוכנית הקרן ולכל דין.


7. המשכיות רצופה של התוכנית בפרמיות מלאות או בהסדר זמני להמשכיות הסדרים פנסיוניים בעלי וותק, יש ערך כלכלי הן בהיבט התחזית לפנסיה/קיצבה (ידוע שמנגנוני חישוב זכויות הקיצבה בתוכניות ביטוח וותיקות, מיטיבים ביחס למנגנונים בתוכניות חדשות) והן בהיבט הכיסוי הביטוחי המקנה ביטחון סוציאלי לך ולבני משפחתך. אנו ממליצים לך לדאוג להמשך רצוף של ההפקדות לתוכניות ההסדר הפנסיוני, במנגנון של "ריסק זמני" בתקופת מעבר בין מעסיקים, או אצל מעסיק חדש. חשוב להדגיש שהקפאת תוכנית בתקופת המעבר, פוגמת בזכויות הביטוחיות וכן בזכות להמשכיותה אצל מעסיק חדש.


קובץ שאלות ותשובות בנושא ביטוח מנהלים לעובד/ת המסיים את העסקתו בחברה.


שאלה: האם ניתן למשוך את כספי הפיצויים מתוכנית הביטוח ומהן ההשלכות הכרוכות בכך?

תשובה: ניתן למשוך את כספי הפיצויים מהתוכנית, וזאת במסגרת התחשבנות מול מס הכנסה הכוללת גם את מענקי הפרישה הנוספים שניתנים לעובד. ניתן אף לבצע משיכה חלקית המתייחסת לפיצויים פטורים ממס בלבד. משמעות משיכת פיצויים הינה פגיעה בחיסכון הצבור ובפנסיה הצפויה. ניתן להמשיך את התוכנית במתכונתה הקיימת גם לאחר משיכת פיצויים.


שאלה: האם אני חייב/ת למשוך את כספי הפיצויים מהתוכנית בעת סיום העבודה? תשובה: לא, אין חיוב למשוך את כספי הפיצויים. ניתן לדחות את ההתחשבנות על כספי הפיצויים החייבים במס וזאת על-ידי בחירה באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף 4. יחד עם זאת נציין כי את כספי הפיצויים הפטורים ממס ניתן למשוך כסכום ח"פ פטור ממס רק בעת עזיבת העבודה. במידה והכספים ישארו בתוכניות לא ניתן יהיה למשוך אותם כסכום ח"פ פטור ממס בהמשך.


שאלה: במידה וברצוני למשוך כספי פיצויים מהתוכנית, מהו לוח הזמנים לקבלתם ואופן העברתם אלי? תשובה: משיכת כספי הפיצויים מתבצעת לאחר העברת מלוא המסמכים הרלוונטים על ידי מעבידך ועל ידך. ברוב המקרים כספי הפיצויים ישולמו עד 14 יום מיום העברת המסמכים. הכספים יועברו באחת מהאופציות הבאות עפ"י בחירתך : א. המחאה אישית לפקודתך. ב. העברה ישירה לחשבון הבנק שלך.


שאלה: מהי משמעות הפסקת התשלומים לתוכנית הפנסיונית לאחר סיום עבודתי בחברה? תשובה: הפסקת התשלומים תגרום: ביטול מלוא הכיסויים הביטוחיים - הפסקת התשלומים תגרום להקפאת הפוליסה ולביטול הכיסויים הביטוחיים.

אובדן הזכות לשמירת תנאי הפוליסה המקורית. בשנת 2001 השתנו תנאי פוליסות מסוג קיצבה. אם הייתה ברשותך פוליסה לפני מועד זה, הפסקתה והחלפתה בפוליסה חדשה תגרור שינוי לרעה של התנאים אשר נשמרים בפוליסה המקורית.

55 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page