top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAdmin

אכיפה מינהלית - ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

עודכן: 24 ביוני 2018

ת.פרסום: יוני 2012


בהמשך לניוזלטר ששלחנו ביום במרץ 2012 (העתקו מצ"ב), אשר הביא לידיעתכם כי עומדת להיות מאושרת הצעת החוק הכוללת את נושא האכיפה המנהלתית, אכן ביום 8.5.12 אושר בכנסת בקריאה שלישית חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 13), התשע"ב- 2013, הכולל את הנושא לעיל. בעקבות זאת יש לשים לב למספר דגשים:

על פי התיקון לחוק אם הפר אדם (או תאגיד) הוראה מההוראות המפורטות בתקנות ניתן להשית עליו קנס כספי בשיעור של עד מיליון ₪ ואם המפר הינו תאגיד ומחזור עסקיו עולה על עשרה מיליון ₪ עד שמונה אחוזים מהמחזור ולא יותר מ- 24 מיליוני ₪. בתיקון נקבעו שיקולים שממונה יכול לשקול ביחס לגובה העיצום הכספי שיושת והנחיות בדבר חובת הממונה.


תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם אולם מי שהושת עליו עיצום כספי ששולם לא יוגש נגדו אישום בגין אותו מעשה אלא אם התגלו עובדות או ראיות חדשות. אם הוגש כתב אישום לאחר תשלום עיצום יושב סכום העיצום בדומה לחוקי האכיפה האחרים נקבע איסור על שיפוי וביטוח של נושאי משרה על הליך שננקט לפי התיקון אך כן ניתן לשפות או לבטח אדם בקשר עם הוצאות שהוציא ביחס להליך שננקט נגדו לרבות הוצאות התדיינות סבירות אולם לצורך זה יש לקבוע בתקנון החברה הוראה המתירה לעשות כן.


למען השקט שלכם אנו ממליצים לבדוק האם תקנון החברה תוקן ומתיר שיפוי ההוצאות וכן לבדוק את התאמת פוליסת הדירקטורים ונושאי המשרה של חברתכם בנושא דהיינו,האם במצב בו דירקטור או נושא משרה יהיה מעורב בהליך זה הפוליסה תשפה אותו בכפוף לתקנון החברה.


אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת משפטית, אין בו כדי להוות תחליף ליעוץ משפטי מקצועי ע"י עו"ד הבקיא בנושא, ואין בכך כדי להוות המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה.28 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page